Goederen- en verbintenissenrecht

Twee belangrijke onderdelen van het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht. In het goederenrecht zijn de rechten vastgelegd die verbonden zijn aan zaken en vermogensrechten. Het gaat dus over rechten die mensen op goederen kunnen hebben en daarmee dus over de zeggenschap over goederen. Het goederenrecht is geregeld in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd wat onder goederen moet worden verstaan, namelijk alle zaken en alle vermogensrechten. Onder zaken vallen de zogeheten “voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten”. Dieren worden volgens de wet overigens niet aangemerkt als zaak. Verder staan in dit wetboek de regels over rechtshandelingen, volmacht, verkrijging en verlies van goederen, bezit en houderschap, bewind, gemeenschap, vruchtgebruik, pand- en hypotheekrechten, verhaalsrecht op goederen en rechtsvorderingen.  

Het goederenrecht wordt vaak in één zin genoemd met het verbintenissenrecht. Dat is ook niet gek, want deze regels hangen vaak nauw met elkaar samen. De regels over het verbintenissenrecht staan in boek 5 van het BW. In de wet worden deze regels zakelijke rechten genoemd. Een voorbeeld daarvan is het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht is het meest verstrekkende recht op een zaak. Dit recht wordt bovendien op grond de wet aangemerkt als een absoluut of exclusief recht. Dit betekent dat dit recht altijd en tegen iedereen kan worden ingeroepen. Een eigendomsrecht kan zowel op een roerende zaak als op een onroerende zaak van toepassing zijn. Andere, meer beperkte, zakelijke rechten zijn bijvoorbeeld mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpacht (niet te verwarren met pacht), opstal en appartementsrechten. Deze rechten kunnen alleen tegen bepaalde personen worden ingeroepen, maar niet tegen iedereen.

Kortom: het goederen- en verbintenissenrecht zijn complexe rechtsgebieden waarbij het soms best een uitdaging kan zijn om de regels van elkaar te onderscheiden.

Hebt u te maken met het goederen- of verbintenissenrecht en wilt u weten hoe u dit het beste aan kunt pakken? Neem dan contact met mij op. Ik adviseer u graag over uw mogelijkheden.