Voorbeeldbrief aansprakelijkstelling

Vul hier uw eigen naam in
Vul hier uw eigen adres in

Vul hier de naam van de geadresseerde in
Vul hier het adres van de geadresseerde in

PER AANGETEKENDE POST

Betreft: Aansprakelijkstelling in verband met onrechtmatige daad
Datum: [vul hier de datum in waarop u uw brief aangetekend hebt verzonden]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik als gevolg van uw handelen schade geleden. Deze schade betreft [geef hier aan welke schade u precies geleden hebt] en is ontstaan door [geef hier aan waardoor de schade precies veroorzaakt is]. Omdat ik van oordeel ben dat deze schade voortvloeit uit een onrechtmatige daad aan uw kant, stel ik u met deze brief aansprakelijk voor de door mij geleden schade.

De totale kosten van de schade bedragen op dit moment [invullen hoe hoog de kosten zijn van de door u geleden schade]. Dit bedrag is gebaseerd op [geef aan hoe u op dit bedrag uitkomt en onderbouw dit indien mogelijk met bewijsstukken]. Ik verzoek u vriendelijk om dit bedrag binnen twee weken over te maken op bankrekeningnummer [vul hier het bankrekeningnummer in waarop de schadevergoeding betaald kan worden] op naam van [vul hier de naam van de rekeninghouder in] onder vermelding van [geef hier aan onder welke omschrijving de schadevergoeding overgemaakt kan worden].

Als u verzekerd bent voor de schade, dan verneem ik dit graag binnen voornoemde termijn van u. In dat geval kunnen we één en ander met uw verzekeraar regelen om met elkaar tot een oplossing te komen. Als u van mening bent dat ik u onterecht aansprakelijk heb gesteld voor de schade, dan ga ik hierover natuurlijk ook graag met u in gesprek.

Indien ik echter in het geheel niet binnen de gestelde termijn van twee weken van u verneem, dan ben ik genoodzaakt om verdere juridische stappen te ondernemen. De kosten die ik hiervoor moet maken, zullen op u verhaald worden. Ik ga er echter van uit dat het zo ver niet hoeft te komen en dat we onderhavige kwestie in onderling overleg kunnen oplossen.

Met vriendelijke groet,

Vul hier uw naam in
Handtekening