Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Vul hier uw eigen naam in
Vul hier uw eigen adres in

Vul hier de naam van de geadresseerde in
Vul hier het adres van de geadresseerde in

PER AANGETEKENDE POST

Betreft: Ingebrekestelling
Datum: [vul hier de datum in waarop u uw brief aangetekend hebt verzonden]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik met u een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst zijn wij met elkaar overeengekomen dat [geef hier aan waar de overeenkomst op ziet]. Ik heb geconstateerd dat u zich niet aan onze afspraak gehouden hebt, aangezien [geef hier duidelijk aan welke afspraken niet zijn nagekomen door de wederpartij].

Ik zou graag zien dat [geef hier aan welke oplossing u voor ogen hebt]. Dit heb ik u al eerder per brief/e-mail/telefoongesprek van [geef hier aan wanneer u de wederpartij hebt gewezen op de niet-nagekomen afspraken] aangegeven. Helaas zijn wij nog niet tot een oplossing gekomen.

Met deze brief verzoek ik u daarom voor de laatste keer om de gemaakte afspraken na te komen. Hiervoor geef ik u tot [vul hier de uiterlijke datum in om de afspraken na te komen] de tijd. Als u de afspraken niet binnen deze termijn nakomt, dan zal ik onze overeenkomst ontbinden en stel ik u aansprakelijk voor alle te lijden schade als gevolg van uw handelen. *Let op! Als u inmiddels al schade hebt geleden, dan kunt u hiervoor een schadevergoeding vorderen. Stuur in dat geval wel altijd een bewijs van de schade mee en geef aan op welk rekeningnummer de schadevergoeding betaald dient te worden.

Indien ik niet binnen de gestelde termijn van u verneem, dan ben ik genoodzaakt om verdere juridische stappen te ondernemen. De kosten die ik hiervoor moet maken, zullen op u verhaald worden. Ik ga er echter van uit dat het zo ver niet hoeft te komen en dat we onderhavige kwestie in onderling overleg kunnen oplossen.

Met vriendelijke groet,

Vul hier uw naam in
Handtekening