Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Recht in het echt. Door het geven van de opdracht aan Recht in het echt verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met onderstaande voorwaarden. 

Artikel 1. Definities
1. Recht in het echt: eenmanszaak naar Nederlands recht dat zich ten doel stelt het geven van rechtskundig advies, gevestigd te Grootebroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84547987.
2. Klant: degene met wie Recht in het echt een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Recht in het echt en klant gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die geleverd worden door Recht in het echt.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Aard van de overeenkomst
1. De diensten door Recht in het echt worden geleverd op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
2. De overeenkomst wordt gesloten middels het indienen van een online aanvraag en het onmiddellijk voldoen van het totaalbedrag.
3. Nadat de overeenkomst is gesloten ontvangt de klant per e-mailbericht een opdrachtbevestiging.
4. De opdrachtbevestiging als bedoeld in het derde lid van dit artikel dient tevens te worden aangemerkt als betalingsbewijs. 

Artikel 4. Opdracht
1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Recht in het echt.
2. Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen.
3. Recht in het echt behoudt in geval van tussentijdse beëindiging door de klant aanspraak op betaling van een percentage van het totaalbedrag. Deze percentages zijn als volgt vastgesteld:
- beëindiging binnen één week na datum indiening aanvraag: 25%
- beëindiging binnen twee weken na datum indiening aanvraag: 50%
- beëindiging na twee of meer weken na datum indiening aanvraag: 75%
4. Indien de opdracht tussentijds door Recht in het echt wordt beëindigd behoudt de klant aanspraak op volledige terugbetaling van het betaalde bedrag, tenzij sprake is van een situatie als benoemd in artikel 5, vierde lid.
5. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 5, vierde lid, heeft de klant in het geheel geen recht op terugbetaling van (een percentage van) het betaalde bedrag. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan Recht in het echt.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Recht in het echt verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Recht in het echt is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van de door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Recht in het echt is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang te stoppen indien sprake is van onheuse bejegening door de klant richting Recht in het echt. Hieronder vallen in ieder geval de volgende gedragsvormen:
- belediging;
- bedreiging;
- intimidatie;
- discriminatie;
- chantage;
- verbale en/of fysieke agressie.
5. De in lid 4 genoemde situaties dienen als niet-limitatieve opsomming worden aangemerkt.
6. De voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn is indicatief van aard en geldt niet als fatale termijn.
7. Bij overschrijding van de indicatieve termijn stelt Recht in het echt de klant hiervan op de hoogte en geeft zij een termijn waarbinnen de opdracht zal worden volbracht.
8. De termijn als bedoeld in het zevende lid van dit artikel, niet zijnde de indicatieve termijn, dient als fatale termijn te worden aangemerkt.
9. Bij overschrijding van de termijn als bedoeld in het achtste lid van dit artikel dient Recht in het echt schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Recht in het een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gegund om de opdracht alsnog te volbrengen.

Artikel 6. Communicatie
1. Recht in het echt communiceert op elektronische wijze, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen.
3. De door Recht in het echt opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs, behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 7. Prijzen
1. Alle prijzen die Recht in het echt hanteert zijn in euro’s.
2. Alle prijzen die Recht in het echt hanteert voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Recht in het echt te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor de dienstverlening door Recht in het echt een vast all-in bedrag overeen.
4. Het bedrag als bedoeld in het derde lid van dit artikel geldt voor juridisch advies ten aanzien van één specifieke situatie. Indien de klant juridisch advies wenst af te nemen ten aanzien van meerdere situaties, dan dient voor iedere situatie afzonderlijk een aanvraag te worden ingediend en betaald.

Artikel 8. Betaling
1. Het totaalbedrag van de diensten van Recht in het echt dient gelijktijdig met het indienen van de aanvraag in zijn geheel te worden voldaan middels iDeal.
2. De levering van de diensten door Recht in het echt zijn geheel afhankelijk gesteld van voorafgaande betaling van het totale bedrag van de diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Recht in het echt voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat door een gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
2. Bij gebreke van volledige uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van het vooraf vastgestelde totaalbedrag voor het leveren van de diensten.
3. Recht in het echt levert te allen tijde een uitsluitend informatieve inspanningsverplichting en kan niet gehouden worden aan of aansprakelijk te worden gehouden voor een bepaald resultaat.
4. Recht in het echt is in geen geval aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade.

Artikel 10. Auteursrecht
1. Recht in het echt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de door haar geleverde adviezen.
2. Het is de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recht in het echt niet toegestaan om de door haar opgestelde adviezen te verveelvoudigen, openbaar te maken of op andere wijze met derden te delen.
3. Recht in het echt behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van
de Auteurswet op alle door haar gepubliceerde teksten, afbeeldingen en logo’s.
4. Het vierde lid geldt voor zowel digitale publicaties als fysieke publicaties.

Artikel 11. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de werking van de overige bepalingen in deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Recht in het echt bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen de klant en Recht in het echt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen tussen de klant en Recht in het echt zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Noord-Holland, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 20 november 2021 te Grootebroek en tevens op deze datum gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.