Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht is de verhouding tussen de werknemer en de werkgever geregeld. Het arbeidsrecht is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Onder het arbeidsrecht vallen ook de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet melding collectief ontslag en de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

Een bekend onderwerp dat in het licht van het arbeidsrecht moet worden uitgelegd is natuurlijk de arbeidsovereenkomst. In artikel 7:610 BW wordt de arbeidsovereenkomst uitgelegd als “de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”. Hieruit volgen vier belangrijke elementen om een arbeidsovereenkomst te herkennen. In de eerste plaats gaat het om een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Daarnaast moet sprake zijn van het verrichten van arbeid en dit moet gedurende een zekere tijd het geval zijn. Tot slot moet er door de werkgever loon worden toegekend aan de werknemer. Als aan deze voorwaarden is voldaan, spreekt men van een arbeidsovereenkomst op grond van de wet. Loon ziet overigens niet altijd op betaling van geld, Volgens artikel 7:617 BW kan loon ook in andere vormen worden toegekend, bijvoorbeeld door het gebruik van een woning.

Verder is in de wet geregeld hoe werkgever en werknemer zich horen te gedragen en hoe een werknemer loon kan vorderen als de werkgever weigert om dit uit te betalen. Natuurlijk zijn er ook regels vastgelegd over onder meer vakantie en verlof, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en bijzondere verplichtingen van de werkgever en de werknemer.

De wet regelt ook hoe een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Een bekend voorbeeld daarvan is ontslag, maar er zijn nog meer manieren om een arbeidsovereenkomst tot een einde te laten komen. Daarbij hangt het bovendien nog af van het soort arbeidsovereenkomst. Gaat het om een tijdelijk contract? Dan gelden er doorgaans andere regels dan wanneer sprake is van een vast dienstverband. 

Verder is van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen individueel en collectief arbeidsrecht. Het individueel arbeidsrecht is gericht op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Zoals de term al doet vermoeden, gaat het hier dus om de individuele situatie. Bij collectief arbeidsrecht gaat het met name om de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor een grotere groep werknemers, bijvoorbeeld een cao (collectieve arbeidsovereenkomst).

Hebt u te maken met het arbeidsrecht en wilt u weten hoe u dit het beste aan kunt pakken? Neem dan contact met mij op. Ik adviseer u graag over uw mogelijkheden.