Consumentenrecht

In deze blog vertel ik u meer over het consumentenrecht en het consumentenkooprecht. Maar wat is consumentenrecht? Consumentenrecht is het geheel van rechten en plichten van de consument in het handelsverkeer. De achterliggende gedachte van het consumentenrecht is dat consumenten extra beschermd worden wanneer zij, als consument, een overeenkomst sluiten met een professionele partij. Hieronder ga ik ter illustratie in op het consumentenkooprecht, maar het is goed om te weten dat het consumentenrecht op nog veel meer terreinen van toepassing is. Zo ziet het bijvoorbeeld ook toe op het boeken van een vakantie, het afsluiten van energiecontracten of televisieabonnementen en zelfs deur-tot-deur verkoop (colportage).

Zoals gezegd neem ik als voorbeeld even de consumentenkoop. Dan is het natuurlijk allereerst van belang dat duidelijk is wat een consumentenkoop precies is. De consumentenkoop is vastgelegd in de wet, namelijk in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Een consumentenkoop kan eenvoudig worden uitgelegd als de koop van een roerende zaak, waarbij de koop wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument. Bij een professionele verkoper kunt u denken aan een handelaar, een winkel of een bedrijf. De kopende partij is, zoals de term al doet vermoeden, een consument. Dat is een natuurlijk persoon die op het moment van de koop dus niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf.

Laten we het nu wat meer concreet maken. Stelt u zich de volgende situatie voor. U bent al een poosje op zoek naar een andere auto, omdat uw eigen auto een beetje te klein is geworden voor uw gezin. Op een zeker moment hebt u bij een autobedrijf een auto gevonden die geheel aan uw wensen lijkt te voldoen. U sluit een koopovereenkomst met het autobedrijf en u betaalt de koopsom. Tevreden rijdt u met uw nieuwste aanwinst naar huis. In de eerste plaats kunnen we met elkaar vaststellen dat het hier gaat om een consumentenkoop. Er is namelijk sprake van een professionele verkoper en een consument. Dat is een belangrijke conclusie, want in de wet staat dat de verkoper ingeval van een consumentenkoop een verantwoordelijkheid heeft voor de geleverde zaak. Anders gezegd: de verkoper is verantwoordelijk voor datgene wat hij verkoopt, in dit geval de auto.

Vlak nadat u de auto hebt gekocht probeert u de auto ’s morgens vroeg te starten. U merkt dat de motor van de auto rinkelt, ratelt en zelfs afslaat. U krijgt de auto uiteindelijk aan de praat, maar de volgende ochtend is het weer raak. Inmiddels start de auto helemaal niet meer. Ontzettend vervelend, maar wat nu? In juridische termen wordt deze situatie aangemerkt als non-conformiteit. Daar is ook een apart wetsartikel voor, namelijk artikel 7:17 BW. Hierin is bepaald dat “de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en dat hiervan geen sprake is als de zaak, mede gelet op haar aard en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Met andere woorden: de koper mag er bij het sluiten van de koopovereenkomst van uit gaan dat het gekochte in goede staat verkeert en dat alles werkt zoals het zou moeten werken. Let wel: dit is natuurlijk anders als de verkoper de koper heeft gewezen op eventuele gebreken. Is dat niet het geval, dan mag de koper verwachten dat de aangekochte zaak naar behoren functioneert. Artikel 7:17 BW vormt het uitgangspunt ingeval van een consumentenkoop. Dit heet de conformiteitseis. Van dit artikel mag niet worden afgeweken, omdat het een zogeheten dwingendrechtelijke bepaling is. De bepaling is immers in het leven geroepen om de consument te beschermen.

Hebt u te maken met het consumentenrecht en wilt u weten hoe u dit het beste aan kunt pakken? Neem dan contact met mij op. Ik adviseer u graag over uw mogelijkheden.