Contractenrecht

In deze blog ga ik in op het contractenrecht, ook wel het overeenkomstenrecht genoemd. Het contractenrecht is onderdeel van het zogeheten verbintenissenrecht. Het contractenrecht houdt zich bezig met zaken als de totstandkoming, de duur en de beëindiging van de overeenkomst, maar ook met het opstellen en nakomen ervan. Overeenkomsten worden vaak gesloten in de vorm van een contract. Contracten zijn aan de orde van de dag. Ik denk dat iedereen wel eens een contract heeft gesloten. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn natuurlijk een tv- en internetcontract, een Netflix-abonnement, gas en stroom, huur, lease of een overeenkomst met een particuliere partij. 

Contracten vormen vaak de basis voor een afspraak tussen partijen. Een overeenkomst is in principe vormvrij, dus het is ook mogelijk om een mondelinge overeenkomst tot stand te brengen. Belangrijk om te weten is dat partijen in beginsel vrij zijn om met elkaar overeen te komen wat zij willen, zolang ze zich maar aan de wet houden. Dat heet contractsvrijheid. Verder is van belang dat een contract wordt gesloten onder zogeheten vrije wil. Dit betekent dat partijen in staat worden geacht hun vrije wil te vormen en op basis daarvan rechtshandelingen aan te gaan. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat sprake is van bedrog, dan is de rechtshandeling vernietigbaar.

Het algemene overeenkomstenrecht is geregeld in titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). In artikel 6:213 BW is uitgelegd wat onder een overeenkomst valt, namelijk “een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan”. Anders gezegd: er zijn een aantal partijen die graag iets met elkaar willen afspreken. Daarom willen ze een overeenkomst sluiten. Doorgaans is een dergelijke overeenkomst wederkerig. Wanneer een overeenkomst wederkerig is, dan is sprake van een situatie waarin “iedere partij een verbintenis op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt”. Met andere woorden: er wordt van alle partijen iets verwacht om de overeenkomst na te kunnen komen.

Stel nu dat u een overeenkomst hebt gesloten waarin u met de wederpartij hebt afgesproken dat hij bepaalde goederen levert op een overeengekomen datum. U hebt de goederen vooraf al gedeeltelijk betaalt. De wederpartij levert de goederen echter niet op de afgesproken datum en u vraagt zich af wat u hiertegen kunt doen. De bedoeling is bij een wederkerige overeenkomst natuurlijk dat alle partijen de overeenkomst nakomen. Maar wat nu als de andere partij, zoals in mijn voorbeeld, de overeenkomst niet nakomt? In dat geval mag u in principe ook de nakoming van uw verplichtingen tijdelijk staken. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. Blijft nakoming van de overeenkomst deels of in zijn geheel uit? Dan kunt u de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden en mogelijk vervangende schadevergoeding vorderen.

Hebt u te maken met het contractenrecht en wilt u weten hoe u dit het beste aan kunt pakken? Neem dan contact met mij op. Ik adviseer u graag over uw mogelijkheden.